پروژه باس داکت

باس داکت

نام کارفرما: مس سرچشمه
نام پیمانکار: شرکت ایران تابلو
تامین کننده: شرکت نکونیرو
شروع پروژه: 1391
زمان سفارش: 1392
مدت سفارش: 7 ماه
ویژگی های تکنیکال:
باس بار 12 کیلوولت – 4000 آمپر
طول باس بار: 142 متر – تعداد باس بار 18 عدد
تعداد Sleeve : 15 عدد
تعداد خمیدگی: 27 عدد