گواهینامه ها

IMG_4161

برق منطقه ای هرمزگان

IMG_4164

برق منطقه ای هرمزگان

IMG_4162

برق منطقه ای هرمزگان

IMG_4163

برق منطقه ای هرمزگان

IMG_4155

فولمن

IMG_4156

فولمن

IMG_4159

فولمن

IMG_4157

فولمن

IMG_4158

فولمن

IMG_4160

فولمن

IMG_4166

وزارت نیرو-شرکت برق منطقه ای فارس

IMG_4165

وزارت نیرو-شرکت برق منطقه ای فارس

IMG_4152

برق منطقه ای غرب

IMG_4153

پتروشیمی لردگان

IMG_4168

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

IMG_4167

شرکت برق منطقه مازندران و گلستان