پروژه دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور

دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور

نام کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
نام پیمانکار: فروشنده
تامین کننده: شرکت نکونیرو
شروع پروژه: 1389
مدت سفارش: 4 ماه
ویژگی های تکنیکال:
دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور - ظرفیت 6000 لیتر در ساعت – نوع دستگاه: VOP60