باسبارهای آلومینیومی

شرکت نکونیرو تعمین کننده باسبارهای آلومینیومی با کیفیت هلندی می‌باشد و همچنین در سه پرس اکستروژن 5500 MT, 4000 MT و 2500 MT موجود هستند. این باسبار ها در ابعاد گوناگون در دسترس و تولید هستند و برای طول لوله های بلند حمل نقل خاص خواهند داشت. آلیاژ مورد استفاده در باسبارهای آلومینیومی EN AW 6101 B T6 یا T7 است. دراری استاندارد EN که بخشی از این استاندارد ها در زیر آمده است:
  • EN AW-5083
  • EN AW-6106
  • EN AW-6063
  • EN AW-6082
  • EN AW-7003