پروژه برقگیر ۴۰۰ کیلوولت

برقگیر 400 کیلوولت پتروپالایش کنگان

نام کارفرما: پتروپالایش کنگان
نام پیمانکار: شرکت داریان
تامین کننده: شرکت نکونیرو
شروع نصب: اردیبهشت 1396
پایان نصب: شهریور 1396
زمان تحویل و بهذه برداری از شبکه: بهمن و اسفند 1396
ویژگی های تکنیکال:
Porcelain Surge Arrester type SB 360/20.4-0
شرایط آب و هوایی: بسیار آلوده – نوع برقگیر: Very Heavy